DUBOIS, VERLINDEN, WAUMAN

Maatschap van advocaten

Berkenlaan 45
B-2610 Antwerpen
BTW  BE 0888.627.985 

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van de maatschap, deel uitmakend van de overeenkomst met de cliënt[1] 

1.   Informatie 

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat. 

2.   Beroep op derden 

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt beroep op andere derden zoals advocaten gespecialiseerd in andere materies dan het fiscaal recht, notarissen, deskundigen of accountants. 

3.   Ereloon bij forfait 

Indien het ereloon forfaitair wordt bepaald, wordt de afspraak ter zake opgenomen in de bijlage 1F (Overeenkomst over een forfaitaire ereloonbepaling) gevoegd bij de opdrachtomschrijving. 

4.   Ereloon bij uurtarief 

Indien het ereloon per uurtarief wordt bepaald, wordt de afspraak ter zake opgenomen in de bijlage 1U (Overeenkomst over een ereloonbepaling per uurtarief) gevoegd bij de opdrachtomschrijving. Dit uurtarief is afhankelijk van de persoon van de advocaat, de inzet van de zaak, de ingewikkeldheid, de ervaring van de advocaat, het dringend karakter van de zaak, de specialistische kennis en soortgelijke factoren.   

5.   Gezamenlijke bepalingen voor de aanrekening van het ereloon 

Alle bedragen opgenomen in de overeenkomsten ter bepaling van het ereloon (bijlage 1 of 1bis) zijn exclusief BTW. Voorafgaand aan de eindafrekening zullen provisies worden aangerekend die overeenstemmen met reeds uitgevoerde of te voorziene taken. Deze voorschotten worden bij de eindafrekening in mindering gebracht.    

6.   Vergoeding der kosten 

De gerechts- en deurwaarderskosten worden zonder kostenopslag doorgerekend aan de cliënt. 

De secretariaatskosten worden steeds afzonderlijk aangerekend als volgt:

  • Typewerk per brief:                      12,00 EUR
  • Kopieën en outprints (per blad):      0,75 EUR
  • Aangetekende brief:                     20,00 EUR 

De verplaatsingskosten worden, indien dit mogelijk is (HST, vliegtuig), per detail doorgerekend. Indien dit niet mogelijk is, worden marktconforme tarieven aangerekend. Bij het einde van de opdracht wordt een dossierkost aangerekend van 50 EUR farde. 

7.   Betalingsvoorwaarden 

De cliënt betaalt de provisies en de eindstaat van kosten en ereloon binnen de maand na de verzendingsdatum. Indien de dringendheid dit vereist, kan de advocaat een snellere betaling vorderen. In alle gevallen kan het aanvatten of verderzetten van de opdracht afhankelijk worden gesteld van de voldoening van de provisies of het ereloon zoals de advocaat dit vraagt. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de gevraagde som, dient hij binnen de veertien dagen per aangetekend schrijven te protesteren. Bij niet betaling op de vervaldag loopt van rechtswege een zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest van 9 % per jaar en zal tevens een schadevergoeding van 10 % op het openstaande saldo verschuldigd zijn. 

8.   Derdengelden 

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Evenwel mag de advocaat op deze bedragen of op de ontvangen rechtsplegingsvergoeding sommen inhouden ter dekking van de provisies of de eindafrekening. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk aan deze derden door. 

9.   Aansprakelijkheid 

Elke advocaat van de maatschap is inzake beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor een bedrag van minstens 1 250 000 EUR. Indien de cliënt dit wenst kan hij verder informeren naar de verzekering van de individuele advocaten. Op vraag van de cliënt kan voor een specifieke opdracht een bijkomende en verhoogde verzekering worden genomen. De premie van deze bijkomende verzekering is ten laste van de cliënt. In geen enkel geval kan de advocaat aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan wat in voorkomend geval door de verzekeraar onder beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.   

10.  Beëindiging van de overeenkomst 

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt dan zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.  Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt of aan de advocaat die hem opvolgt de stukken van het dossier (terug) overmaken. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt daarvan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te krijgen van een andere advocaat. 

11.  Toepasselijk recht en geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd. Bij voorkeur regelen de partijen hun geschillen in der minne. Desgevallend doen zij beroep op de daartoe voorziene instanties van de Orde van advocaten. Door de cliënt ondertekend voor akkoord en door de advocaat ondertekend ter bevestiging te Antwerpen


[1]           De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.