• Personenbelasting
  • Bedrijfsleider
  • Belastingvermindering
  • Beroepskosten
  • Bezoldigingen, wedden en lonen
  • Diverse inkomsten
  • Hypothecaire lening
  • Levensverzekering
  • Meerwaarde
  • Onderhoudsgelden
  • Pensioenen
  • Verhuur
  • Voordelen van alle aard
  • Woonbonus
 • Vennootschapsbelasting
  • Aandelen
  • Aftrekbare kosten
  • Bestuurder/zaakvoerder
  • Boekhoudrecht
  • Fusie
  • Liquidatie
  • Managementvennootschap
  • Meerwaarden
  • Splitsing
  • Verliezen
 • Rechtspersonenbelasting
  • Stichting
  • VZW 
 • Belasting van niet-inwoners
  • Verhuis
  • Buitenland
  • Vennootschap
 • Roerende, onroerende en bedrijfsvoorheffing
  • Dividenden
  • Intresten
  • Kadastraal inkomen
  • Kapitaal
  • Terugbetaling
  • Verhuur
  • Verrekening
 • Verkeersbelasting
 • Belasting op spelen en weddenschappen
 • Belasting op automatische ontspanningstoestellen
 • Belasting op de inverkeerstelling

BTW

 • BTW
 • Erfbelasting
  •  Aangifte
  • Familiale onderneming
  • Gezinswoning
  • Huwelijkscontract
  • Levensverzekering
  • Maatschap
  • Stichting
  • Testament
  • Trust
 • Schenkbelasting
  • Familiale onderneming
  • Schenking goed doel
  • Vruchtgebruik
 • Verkooprecht
  • Erfpacht
  • Mede-eigendom
  • Opstal
  • Ruil
  • Vruchtgebruik
 • Verdeelrecht
  • Echtscheiding
  • Erfenis
 • Recht op hypotheekvestiging
 • Onroerende voorheffing
 • Leegstandsheffing bedrijfsruimten
 • Verkrottingsheffing woningen en gebouwen
 • Milieuheffing op vaste afvalstoffen, verontreiniging door afvalwater
 • Belasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen
 • Algemene gemeentebelasting/provinciebelasting op gezinnen/bedrijven
 • Belasting op leegstand en verwaarlozing, krotbelastingen
 • Verhaalbelastingen (verwerving van de zate van openbare wegen, aanleggen en onderhouden van riolen en voetpaden, wegenuitrusting, aanleggen of uitbreiden van waterleidingnet)
 • Belasting op masten en pylonen
 • Belasting op tweede verblijven
 • Activeringsheffing – belasting op onbebouwde kavels en bouwgronden
 • Belasting op het bouwen en verbouwen, bouwwerken
 • Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen – onregelmatig parkeren
 • Belasting op huis aan huisverspreiding van reclamedrukwerk
 • Belasting op aanplakborden, uithangborden, lichtreclame
 • Belasting op rendez-vous huizen
 • Belasting op inname openbare weg – open terrassen
 • Belasting op kantoorruimten / woningen met beperkte oppervlakte
 • Belasting op bedrijfsvestigingen / rechtspersonen / vergunningsplichtige uitbatingen / hinderlijke bedrijven / economische entiteiten
 • Huisvuilbelastingen – belasting op achterlaten van afval
 • Belasting op drijfkracht en tewerkgesteld personeel
 • Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden
 • Belastingen op brandstofdistributieapparaten
 • Belasting op hotelkamers
 • Aangifte
 • Aanslag
 • Afbetalingsplan
 • Akkoorden
 • Bericht van Wijziging
 • Bewijs
 • Bezwaar
 • Controle
 • Deurwaarder
 • Gerechtelijke procedure
 • Inspectie
 • Invordering
 • Onderhandelen
 • Ontvanger
 • Verjaring
 • Bankgeheim
 • Buitenlandse inkomsten
 • Buitenlandse kaderleden
 • Buitenlandse portefeuilles
 • Dubbele belasting vermijden
 • Gegevensuitwisseling
 • Invorderingsbijstand
 • Kaaimantaks – juridische constructies
 • Vaste inrichting
 • Woonplaats - rijksinwonerschap
 • Europees Belastingrecht:
  • vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal
  • moeder-dochterrichtlijn
  • spaar- en royaltyrichtlijn
  • fusierichtlijn
  • bijstandsrichtlijn
  • arbitrageverdrag 
 • OESO:
  • dubbelbelastingverdragen
  • Common Reporting Standard (CRS)
 •  Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)